بازمانده تایبادی

بازمانده تایبادی

دانشجویان محترم دانشگاههای پیام نورتایباد ، دوغارون ، فریمان که درس آشنایی بادفاع مقدس را با اینجانب برداشته اند ودرامتحان میان ترم شرکت نموده اند ؛ نمرات خود را می تواند درسایت دانشگاه مربوطه مشاهده فرمایید . باتشکر کلثومیان