بازمانده تایبادی

بازمانده تایبادی

نباید از جنگ نرم دشمن غافل شویم/ دشمن برای فرهنگ ما برنامه دارد

اولین همایش فرهنگ عمومی شهرستان تایباد باحضور نخبگان فرهنگی درمحل مجتمع فرهنگی وهنری تایباد برگزار شد.

به گزارش تایبادخبر، اولین همایش فرهنگ عمومی شهرستان تایبادباحضور ائمه جمعه، فرماندار، فرهیختگان وفعالان فرهنگی درمحل مجتمع فرهنگی وهنری شهرستان تایباد برگزارشد.

برای فرهنگ عمومی تلاش کنیم
آیت الله محمدمحدثی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان باتاکیدبراینکه فرهنگ عمومی جامعه بایدبراساس آموزه های اسلامی ودینی باشدبرمطالعه زندگی امام حسین وقیام ایشان اشاره نمودوافزود: هدف امام حسین(ع)وقیامش گواه این مطلب است که نباید زیر بار زور رفت. امام حسین(ع)تا آخرین نفس زندگی اش تا لحظه ای که همه دشمنان محاصره اش کرده بودنداز عقایدش دست بر نداشت.یزید امروز ما آمریکاست و کسانیکه دنبال رو آمریکا هستند وهواخواه آمریکا هستندوحمایتش می کنند یزیدی های زمان هستند که دنیا را به فساد می کشند. قیام ما درانقلاب اسلامی برای این بود که فرایض و سنتهای دینی رواج بیابدواین سنتهابایدوارد فرهنگ ما شود. آرمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب هم برهمین اساس استواراست. درس قیام امام حسین(ع) این است که در برابر دشمن نباید ضعیف بود. اسلام چنین اجازه ای به مردمش نمی دهد.

آیت الله محدثی خاطرنشان کرد: دشمنان امروز بوسیله ابزارهای ارتباطی مثل ماهواره درجامعه نفوذ میکنند.اینها می توانند با تبلیغات سوء خود بر همه مردم تاثیر بگذارند. وظیفه مااین است که فرهنگ عمومی راتقویت کنیم براساس موازین اسلامی تازندگی ما ،رفتارهای ما،ظاهرولباس ما،اخلاق وسخن ما نقص نداشته باشد.فرهنگ ماطوری باید باشدکه حتی تابلو مغازه های ما اسم غربی وآمریکایی وبیگانه نداشته باشد.لذاوظیفه ی همه مااین است که برای فرهنگ عمومی تلاش کنیم ووقت بگذاریم وباهم همکاری کنیم.

نباید از جنگ نرم دشمن غافل شویم
فرماندار شهرستان تایبادو نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی دراین همایش گفت: یکی از کارهای فرهنگی ماندگار در برابر دشمن معرفت وشناخت فرهنگ عاشورا است واین فرهنگ که پشتوانه فرهنگ عمومی ماست بایدبه نسلهای دیگرمنتقل گردد.

حسین شرافتی راد افزود: فرهنگ ما بسترتمام اقدامات وفعالیتهای متنوع ماست که تقویت این بخش مهم دررشد و توسعه جامعه مانقش اساسی دارد.اگر فرهنگ جامعه ما رشد کند بسیاری از نابسامانی های مانیزازبین می رود. اهمیت کارفرهنگی حکایت سرعت گیرگذاشتن یااقدام اساسی وفرهنگ سازی است.سرعت گیرگذاشتن درمسیر راه مردم کاربزرگی نیست اما فرهنگ رانندگی وترافیک را درست کردن خدمت اساسی ومهم است به مردم .

وی افزود: امروز رهبرحکیم انقلاب در همه مسیرهاوسطوح جامعه برای پیشرفت فرهنگی طرح داده اند. مسئولین ومردم باید صحبتهای مقام معظم رهبری رامطالعه کنند.جامعه ما نیازمند مهندسی فرهنگی است. هرکس باید جای خودش رابداند.ما بایددربرابر آفتها و آسیب ها جامعه را واکسینه نمائیم. هرگز نباید از جنگ نرم دشمن غافل شویم وبه قول حضرت علی(ع)اگر ما خواب هستیم دلیل نیست که دشمن ماهم خواب باشد.دشمن برای موضوعات فرهنگی برنامه دارد .ماباید چکار کنیم؟ دولت جمهوری اسلامی ما متعلق به همه مردم است،برای جوانان است. دولت یعنی دغدغه های مردم. دولت یعنی استفاده ازتولیدات ملی وتقویت کالای ایرانی.دولت برای نجات کشور برنامه دارد. سیاست داخلی دارد،سیاست خارجی دارد.

فرماندار تایباد گفت: امروز رئیس جمهور ما هم بدون رضایت رهبری کاری انجام نمی دهد. رئیس جمهوربه صورت مستمر با مقام معظم رهبری مشورت می کنند.امروز کسی جرات ندارد موضوعی را بدون تایید رهبری انجام دهد.دولت ما دولت فراجناحی ست.نه اصول گراست و نه اصلاح طلب است.دولت باهمراهی مردم می تواند مشکلات را حل کند.دشمنان ما فراوان توطئه می کنندو گره های کوری را جلو مردم می گذارند تامردم را ناامیدنماید. قطعامردم باآگاهی وبصیرت خودتیرخلاصی رابه قلب دشمن خواهند زد.

شرافتی راد افزود: خدمت درست و حفظ کرامات انسانی و رضایت مندی عموم جامعه خودش یک یکار فرهنگی ست.شرافتی راد دربخش دیگری ازسخنان خود برلزوم حمایت مالی ازفعالیتهای هنری شهرستان توسط شهرداری ها تاکیدنمود.

استقلال فرهنگی خودرا حفظ کنیم
مولوی غلام نبی توکلی امام جمعه اهل سنت وعضوشورای فرهنگ عمومی به عنوان دیگرسخنران این همایش بحث فرهنگ عمومی رایک بحث گسترده دانست وگفت: جلسات فرهنگ عمومی تقریبا باحضورمسئولین فرهنگی وتعدادی ازافرادسرشناس شهر برگزارمیشودکه لازم است درکناراین جلسات ازحضورفرهیختگان خصوصا جوانان،دانشجویان و نخبگان دعوت به عمل آید. فرهیختگانی که بیشتر با مردم سروکار دارندبایداز وضعیت فرهنگ عمومی جامعه اطلاع داشته باشند.فرهنگ عمومی ۲مسئله است یکی مسئله فرهنگهای ایرانی وبومی ومحلی و یکی هم فرهنگ اسلامی است که اینهارابطه هماهنگی باهم بایدداشته باشندودرزندگی عموم مردم جاری شود. البته آن فرهنگهایی که درزندگی عموم مردم نقش دارد.فرهنگ عمومی اسلامی است که باعث میشود جوانان ما به سمت فرهنگ غربی گرایش نداشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی اسلام آمد فرهنگ هاواخلاقیات انسانی وخوب راتثبیت کردو آنچه که بااصول انسانی مطابق نبود از بین برد. فرهنگ عمومی مامطابق الگوهای اسلامی است. زندگی ما مسلمانان باید مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. دشمن تلاش می کند تا اینکه فرهنگ خودش را در جامعه اسلامی پیاده کنند .همچنان که کمال آتاتورک در ترکیه بانی ایجاد فرهنگ اروپایی شد،رضا خان ومحمدرضاشاه پهلوی هم سعی کردند فرهنگ اروپایی را درایران گسترش دهندکه نمونه ی بارزآن کشف حجاب بود.

وی اضافه کرد: با آمدن نظام اسلامی تغییر بسیار مهمی درفرهنگ وفرهنگ عمومی ایجادشد که بدلیل آن که علماء و روحانیون در صدر این نظام قرار داشتنداین فرهنگ درمقابل فرهنگ غربی قرارگرفت ونیازمندتقویت میباشد.امروز شبکه های اجتماعی و ماهواره دردرون خانه هارسوخ نموده ودارند فرهنگ اسلامی راتغییرمی دهند.اگرآگاه وبصیرباشیم هیچ فرهنگی نمی تواند در ما تاثیر کند،چون ما فرهنگ اصیلی داریم به نام اسلام.ما بایدهمان استقلال خودرا حفظ و مستقل بمانیم.

آمارفرهنگی ومدیریت فرهنگی ما ضعیف است
دکترسنگ سفیدی مسئول دفتر مطالعات فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی هم دراین همایش با تاکید بر اصول درست مقابله با هجمه های مختلف فرهنگی به بهترین شیوه های مطالعاتی دراین مسائل پرداخت و گفت :برای برنامه ریزی های فرهنگی در فضای کلی تر بایداعداد و ارقام داشته باشیم. مدیریت فرهنگی ما باید خوب باشدوبنابراین اول باید مدیریت فرهنگی ما تعریف شود. ساده ترین تعریف از مدیریت خوب فرهنگ این است که اول وضعیت موجود را بررسی کنیم وسپس خروجی کارها رابسنجیم .اگر درمورد مسائلی فرهنگی آمار نداشته باشیم و عقبه پژوهشی نداشته باشیم نمی توان گفت سطح آن موضوع کجاست؟

وی ادامه داد: در مسائل اجتماعی مثل آمار طلاق هم این نکته صدق می کند و یا آمار ویدئوکلوپ ها. سختی کار هنر این است که اطلاعات کیفی مورد نیاز است. مثلا مساله بی حجابی بایدریشه یابی شود. باید ببینیم درصد بی حجابی در بین کدام گروه بیشتر است و علت در چیست؟ درصد بیشتر آن بین دانش آموزان و دانشجویان است.علت چیست؟ بی اعتقادی و لاقیدی خودِ بی حجاب و یا خانواده ای که در آن رشد کرده است؟بخشی بر می گردد به اعتماد به نفس پایین جامعه نوجوان اجتماع بخشی بی قیدی افراد دیگر . در این دو علت ،مواجهه ما فرق می کند. در مسئله ماهواره هم باید ببینیم درصد بینندگان آن چه اقشاری هستند؟ جوانان هستند یا سن های پایین . سپس نوع مواجه ما در بحث فرهنگی این موضوع متفاوت خواهد بود. یعنی بین مخاطبان فعال و غیر فعال باید اطلاعات داشته باشیم.

سنگ سفیدی گفت: جامعه ما سه لایه دارد. لایه رفتارها، نمادها و اعتقادات. هر هجمه فرهنگی در یکی از این سه لایه ها قرار می گیرد. مثلا ماهواره در لایحه نمادهاست که دشمن کار می کند.حوزه شناختی ما نقص دارد. در حوزه جنگ نرم وقتی می خواهید کار کنید چون شناخت کم است نمیشود موفق کار کرد. عقبه برای برنامه ریزیهای فرهنگی نداریم. در طرح مطالعاتی جدید ما دو گام وجود دارد. گام اول: شناسایی مسائل فرهنگی و اولویت بندی آن در ۲۷شهرستان استان است. گام دوم: ۵۲۱نخبه در مشهد شناسایی و ۷۰۰مسئله از دیدگاه آنان بررسی شده است.یک مثال عالی در حوزه فرهنگ ما این است که ما بیمار داریم ولی معالج نداریم. کارشناسان ما شناخت ندارند. نظام جامع برنامه ریزی نداریم.به جزمقام معظم رهبری که درحوزه فرهنگ دراوج هستندحتی یک فرد مورد توجه دراستان نداریم که نگاه ها به سمت رفتار او باشد.وقتی ریشه فرهنگی ما خراب است نمی توانیم هجمه بزرگ طلاق و غیره را ریشه کن کنیم. مگر اینکه فرهنگ موجود ما تغییر کند.

حمزه آزاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی ودبیرشورای فرهنگ عمومی شهرستان دراین همایش به مهم ترین اقدامات شورای فرهنگ عمومی پرداخت وگفت: راه اندازی اولین نشریه رسمی شهرستان،تشکیل جلسات منظم شورای فرهنگ عمومی،تشکیل ۵ کمیته وکارگروه تخصصی،پیگیری شبکه دیجیتال شهرستان،پیگیری ،احداث مجتمع فرهنگی وهنری،برگزاری سه همایش تخصصی آیت الله محدثی ومولانازین الدین ابوبکرتایبادی ،ساماندهی تبلیغات شهری،ساماندهی المانهای شهری واسامی بیگانه ،توسعه کتابخانه ها وفرهنگ کتابخوانی ،جشنهای دهه کرامت وفرهنگ رضوی وبسیاری ازاقدامات دیگردرقالب سبک زندگی اسلامی ازجمله مهمترین اقدامات بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی تایباد افزود: ایجاد ارتباط بین نخبگان وفعالان فرهنگی شهرستان دراولویت برنامه های فرهنگ عمومی شهرستان میباشد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۱۷
barat kolsomiyan

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی